Waarom u registreren ?

 • Zich registreren gaat snel,is eenvoudig, en geeft u toegang tot een aantal essentiële functionaliteiten van het Geoportaal:
 • Uw persoonlijke kaarten creëren
 • Gegevens importeren
 • Uw kaarten op het portaal opslaan en ze met andere geregistreerde gebruikers delen

RegistrerenGebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van dit portaal dienen volgende algemene gebruiksvoorwaarden te worden nageleefd. Zodra u op het portaal komt, verklaart u dat u kennis hebt genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden en dat u ze zonder enig voorbehoud aanvaardt.

DOELSTELLING VAN DE PORTAALSITE

Deze portaalsite heeft als doelstelling om de toegang tot de officiële ruimtelijke data van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te centraliseren. Concreet biedt hij uw het volgende:

 • Geografische kaarten creëren of raadplegen
 • Thematische data opzoeken die in de catalogus beschikbaar zijn
 • De gegevens van uw SIG-infrastructuur uitbaten via de diensten WMS en WFS;

Dit portaal dient op redelijke wijze te worden gebruikt in de geest van haar doelstelling. U verbindt u ertoe om te voorkomen dat u door een onvoorzichtig gebruik of een gebruik met slechte bedoelingen op eender welke wijze afbreuk doet aan de inhoud van de portaalsite, niet-toegestane wijzigingen aanbrengt, functiestoornissen of een onbeschikbaarheid van de portaalsite veroorzaakt, en in het algemeen dat u op eender welke wijze bijdraagt aan een incident dat schade kan veroorzaken aan de site of aan derden.

Zo mag u de functie 'Kaarten delen' enkel toepassen met andere gekende gebruikers die goed op de hoogte zijn. Elk onrechtmatig gebruik zal tot vervolging leiden.

KWALITEIT VAN DE INFORMATIE EN VAN DE DIENST - VERWANTWOORDERLIJKHEIDSBEPERKING

Wij beheren deze portaalsite met de grootste zorg. Deze site publiceert echter data waarvan de uitgever niet de beheerder is, zodat wij de juistheid van de voorgestelde informatie niet kunnen garanderen. Deze informatie kan trouwens zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd. Wij wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af voor het mogelijke gebruik van de inhoud van deze portaalsite. Aangezien het informatie en documenten betreft die het voorwerp uitmaken van een officiële publicatie, zijn enkel de teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen, betrouwbaar. De hyperlinks op de portaaliste, die de gebruikers naar andere sites oriënteren, stellen ons niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites.

De portaalsite biedt aan de ingeschreven gebruikers een omgeving voor de opslag van hun inhoud, zoals kaarten of lagen met data. De gebruiker verbindt zich ertoe om op deze ruimte enkel inhoud te stockeren waarop hij rechten heeft. Bovendien verbindt hij zich ertoe dat de inhouden waaraan hij meewerkt, geen inhouden bevatten die bij wet verboden zijn, en evenmin indirect of nadrukkelijk verband houden met sites en/of applicaties die soortgelijke inhouden voorstellen, die met name:

 • aanzetten tot haat, die bedreigingen, pesterijen, geruchten, bedreigingen verspreiden, of die tot zulke handelingen tegenover derden aanzetten of ze bevorderen;
 • boodschappen overbrengen met racistische, immorele, gewelddadige, obscene, pornografische of pedofiele inhoud of die dergelijk gedrag simuleren;
 • aanzetten tot eender welke onwettige activiteit of deze vergemakkelijken;
 • lasterlijke, bedrieglijke, verdraaide of foute informatie overbrengen;
 • het privéleven van derden schaden;

De beheerder van de site en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor voor de inhoud die in de persoonlijke omgeving van de gebruikers wordt opgeslagen en die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van zijn auteurs valt;

De portaalbeheerder behoudt zich het recht voor om zonder verwittiging een inhoud te verwijderen of te laten verwijderen die de voorwaarden niet naleeft, die zijn beheerbeleid of zijn imago kan schaden. Hij behoudt zich ook het recht voor om de dienst voor het opslaan van de inhoud te doen evolueren of te verwijderen. In dat geval zal de internetgebruiker via mail verwittigd worden op het adres dat tijdens de aanmaak van zijn account werd opgegeven. Hij kan op dat moment de inhoud recupereren die hij wenst te behouden en die niet meer op de portaalsite zou worden opgeslagen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, lay-outs, illustraties en andere constructieve elementen van de portaal zijn eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tenzij anders vermeld, mag de informatie op de portaalsite gratis worden gebruikt, onder voorbehoud van duidelijke en nauwkeurige vermelding van het auteurschap van de informatie: de bron (a minima geo.brussels en ofwel de verschillende bronnen die op de kaart worden overgenomen, ofwel de naam van de 'beheerder' die in de catalogus van metadata wordt vermeld), evenals de datum van de laatste bijwerking. Deze vermelding van auteurschap verschaft het hergebruik van de informatie geen officieel karakter en suggereert geen enkele erkenning of garantie door de authentieke bron of door elke andere openbare entiteit.

Elke gebruiker die lagen met data oplaadt en ze op het portaal met derden deelt, dient na te gaan of deze gegevens vrij zijn van rechten.

HYPERLINKS NAAR HET PORTAAL CREËREN

Wij staan toe dat zonder voorafgaande vraag surface linking wordt gecreëerd die naar de startpagina van de portaalsite of naar eender welke andere pagina in haar geheel verwijst. Het beroep daarentegen op elke techniek om de huidige portaalsite geheel of gedeeltelijk in een internetportaal te integreren en daarbij de exacte oorsprong van de informatie verbergen, zij het gedeeltelijk, of verwarring creëren omtrent de oorsprong van de informatie, zoals door framing of inlining, vereist een schriftelijke toelating. U richt elke aanvraag via het contactformulier (type aanvraag : redactie).

RESPECT VOOR PRIVACY

De Belgische wet van 8 december 1992 regelt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de regeling van de verwerking van persoonsgegevens. Conform deze wet delen wij u mee dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft of die tijdens u bezoeken op onze site worden verzameld, tenzij u er bezwaar tegen aantekent, in de databank van het CIBG worden opgeslagen uit veiligheidsoverwegingen of als contactgegevens. De vertrouwelijke behandeling van al de gegevens is verzekerd. De wet voorziet een recht op toegang en op het aanbrengen van verbeteringen. Als u een beroep wil doen op deze rechten kunt u contact met ons opnemen via via het contactformulier (type aanvraag : privacy). U kunt met elke vraag om bijkomende informatie over de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

BEHEERDER VAN DE PORTAALSITE

Deze portaalsite wordt beheerd en gehost door het CIBG.


Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en vertrouwelijkheidsvoorschriften van GeoBru.

Voer volgende berekening uit: 9 * 8 =